18. CHIỀU NEW DELHI Nhạc Phạm Cao Hoàng Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi