LỜI TÌNH BUỒN Thơ Chu Trầm Nguyên Minh - Vũ Thành An phổ nhạc - Tiếng hát Duy Quang