Ngày Về (NS Hoàng Giác) - Cs: Thanh Long Bass - SS: Trần Ngọc (4K)